Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CC&C

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij CC&C gevestigd en kantoorhoudende te Axel, Nederland hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1. Definities

Cosijn Consultancy & Coaching: de gebruiker van de algemene voorwaarden hierna te noemen CC&C
Opdrachtgever/aangemelde: de wederpartij van gebruiker
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

 

Artikel 2. Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Door de ondertekening van de offerte of het contract geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen CC&C en de opdrachtgever.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 • Inschrijving voor een opleiding bij CC&C komt tot stand door de ondertekening van de door CC&C verstrekte overeenkomst of offerte.
 • Bij Open Inschrijving is het invullen van het aanmeldingsformulier, de bevestiging voor de overeenkomst tussen CC&C en aangemelde(opdrachtgever).
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 4. Annulering door opdrachtgever/aangemelde

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is opdrachtgever aan CC&C een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand voorwaarden overzicht:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de training/opdracht: geen kosten
 • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de training/opdracht: 50% van de offerteprijs
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de training/opdracht: 100% van de offerteprijs

 

Artikel 4a. Annulering door CC&C

 • CC&C heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige, door deze opdrachtgever aan CC&C , betaalde bedrag binnen 14 dagen.
 • CC&C heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.
 • CC&C gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

 

Artikel 5. Prijzen

 • Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en verblijfskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen.
 • Bij Incompany Training stelt de opdrachtgever lesruimte, audiovisuele hulpmiddelen en catering beschikbaar.
 • Bij Open Inschrijving zijn lesruimte, audiovisuele hulpmiddelen en catering in de trainingsprijs inbegrepen.
 • Indien een deelnemer onderdelen mist van de training, kan CC&C afgesproken gewenste resultaten niet garanderen. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

 

Artikel 6. Facturering en betaling

 • Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
 • CC&C factureert opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag factureert CC&C opdrachtgever 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training.
 • Bij Open Inschrijving dient het factuurbedrag vóór aanvang van de training voldaan te zijn. Indien het factuurbedrag bij aanvang van de training nog niet is voldaan, dan is deelname aan de training niet toegestaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Incassokosten

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief volgens het in het land van uitvoering geldende tarief.

 

Artikel 8. Vrijwaringen

 • De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 9. Niet-overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

CC&C is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

 

Artikel 11. Overmacht

 • Indien CC&C door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. CC&C zal cliënt zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.
 • Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van CC&C onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van CC&C kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer bij CC&C of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport,, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, overlijden en computerstoringen; dit alles zowel bij CC&C als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

 

Artikel 12. Kwaliteit

CC&C staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar trainers en coaches gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer/coach uitvalt, zorgt CC&C in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

 

Artikel 13. Geheimhouding

CC&C garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen, verkregen wordt tijdens de trainingen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

 

Artikel 14. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan opdrachtgever zich wenden tot de hoofdtrainer of directie van CC&C.

 

Artikel 15. Intellectueel eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door CC&C in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CC&C.

 

Artikel 16. Geschillen

 • Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is het recht van het land van uitvoering van toepassing.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van CC&C.

 

Artikel 17. Privacyverklaring CC&C

CC&C hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

CC&C geeft u daarbij de volgende garanties:

 • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde dienstverlening te realiseren in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • CC&C treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Als CC&C zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  bibian@cosijnconsultancyencoaching.nl

 

Uw rechten

De Privacywetgeving verleent u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft steeds het recht:

 • op inzage en kopie van uw persoonsgegevens;
 • om uw persoonsgegevens op juistheid te verifiëren en om onjuistheden te laten verbeteren;
 • om uw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 vd AVG van toepassing is;
 • om uw toestemming op basis waarvan CC&C gerechtigd is om uw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons;

Mits bewijs van identiteit kan u voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten via e-mail naar bibian@cosijnconsultancyencoaching.nl

CC&C  zal er alles aan doen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.

Wij plaatsen enkel functionele cookies, zodat de site sneller in uw browser laadt, vandaar dat wij geen expliciete toestemming vragen voor het plaatsen van cookies.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

CC&C verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van CC&C
 • om (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen ontvangen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke informatie door u aan ons verstrekt tijdens onze dienstverlening
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk…);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

CC&C kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15/11/2019.